ඓතිහාසික ටෙස්ට් ජයෙන් පසු ෆේස් බුක් නිර්මාණ

දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව පෝර්ට් එලිසබත්හිදී පැවැති දෙවැනි ටෙස්ට් තරගය කඩුලු 8කින් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්වුණා.

ඒ අනුව ටෙස්ට් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ද ශ්‍රී ලංකාව සතු වනවා.

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

facebook-posts-after-sl-vs-sa-2st-test

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *