අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

ජාතික තව්හිද් ජමාද් (NTJ) සහ ජමාතෙයි මිල්ලතු ඊබ‍්‍රහිම් (JMI)යන සංවිධාන මෙරට තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවෙර්දන මේ සමග කියවිය හැකියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *